No shame, I’m a nerd & I always text back immediately. Don’t be shy.